Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους

 1. Αν είναι δεδομένο ότι ένα αυτοκίνητο τρέχει με 150km/h τότε η πληροφορία είναι ότι τρέχει γρήγορα.

 2. Ο υπολογισμός του εμβαδού ενός κύκλου αποτελεί πρόβλημα βελτιστοποίησης.

 3. Ο υπολογισμός του εμβαδού του τραπεζίου, αποτελεί ένα δομημένο πρόβλημα.

 4. Η μετακίνηση από μία πόλη Α σε μία πόλη Β, με αυτοκίνητο, όταν υπάρχει μόνο ένας δρόμος είναι ένα αδόμητο πρόβλημα.

 5. Μία από τις πράξεις που μπορεί να εκτελέσει απευθείας ο υπολογιστής είναι ο πολλαπλασιασμός.

 6. Ο υπολογισμός της δευτεροβάθμιας εξίσωσης, αποτελεί πρόβλημα απόφασης.

 7. Κάθε αλγόριθμος πρέπει να πληρεί το κριτήριο της πληρότητας.

 8. Αλγόριθμος ο οποίος θα εμφανίζει τα αποτελέσματά του στην οθόνη δεν πληρεί το κριτήριο της εξόδου.

 9. Σε ένα διάγραμμα ροής, η εντολή διάβασε συμβολίζεται με ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.

 10. Αριστερά του τελεστή εκχώρησης (<-), μπορεί να υπάρξει μόνο μεταβλητή.

 11. Η λέξη διάβαζε μπορεί να αποτελέσει το όνομα μιας μεταβλητής.

 12. Ο πολλαπλασιασμός σε ένα πρόγραμμα γραμμένο σε ΓΛΩΣΣΑ έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα σε σχέση με την ύψωση σε δύναμη.

 13. Η ΓΛΩΣΣΑ υποστηρίζει τρεις τύπους δεδομένων: τους ακέραιους, πραγματικούς και χαρακτήρες.

 14. Η λογική πράξη Η είναι αληθής όταν έστω μία από τις δύο προτάσεις που συνοδεύει είναι αληθής.

 15. Η λογική συνθήκη ‘α’ < ‘β’ είναι αληθής.

 16. Η λογική παράσταση x ΚΑΙ ΟΧΙ(x) είναι πάντα ψευδής ανεξάρτητα από την τιμή τιμή του x.

 17. Μία εντολή ΑΝ μπορεί προαιρετικά να συνοδεύεται από μία εντολή ΑΛΛΙΩΣ.

 18. Κάθε εντολή εμφωλευμένων ΑΝ μπορεί να μετατραπεί σε ισοδύναμες ΑΝ…ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ….ΑΛΛΙΩΣ.

 19. Η εντολή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ…ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ εκτελείται μέχρι η εντολή να γίνει αληθής.

 20. Το διάγραμμα ροής ενός αλγορίθμου που έχει μία εντολή ΑΝ…ΑΛΛΙΩΣ θα περιέχει δύο ρόμβους.

 21. Μία εντολή ΓΙΑ μπορεί να μετατραπεί σε ΟΣΟ ακόμα κι αν το βήμα της είναι αρνητικό.

 22. Κάθε εντολή ΟΣΟ μπορεί να μετατραπεί σε μια ισοδύναμη εντολή ΓΙΑ.

 23. Η εντολή ΓΙΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο εγκυρότητας τιμής.

 24. Όταν το βήμα σε μια εντολή ΓΙΑ μειώνεται κατά ένα τότε αυτό μπορεί να παραληφθεί.

 25. Μία από τις λειτουργίες επί των δομών δεδομένων είναι η εισαγωγή ενός στοιχείου στην δομή.

 26. Ένα από τα πλεονεκτήματα των πινάκων είναι ότι χρειάζονται λίγο χώρο στην μνήμη.

 27. Για να προσδιορίσουμε την θέση σε έναν δισδιάστατο πίνακα χρειαζόμαστε μία μεταβλητή.

 28. Οι πίνακες είναι μία δομή δεδομένων που στηρίζεται στην τεχνική δυναμικής παραχώρησης μνήμης.

 29. Οι πίνακες καταναλώνουν μεγάλο χώρο στη μνήμη του υπολογιστή.

 30. Η σειριακή αναζήτηση θα πρέπει να αποφεύγεται όταν ο πίνακας είναι μεγάλος.

 31. H Fortran είναι μία γλώσσα, που ειδικεύεται στον προγραμματισμό εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

 32. H C είναι μία γλώσσα, που ειδικεύεται στον προγραμματισμό συστημάτων.

 33. Κατά τη μεταγλώττιση, το εκτελέσιμο πρόγραμμα παράγεται πριν το αντικείμενο.

 34. Το αποτέλεσμα του συνδέτη-φορτωτή είναι το πηγαίο πρόγραμμα.

 35. Η συγγραφή του πηγαίου προγράμματος και η διόρθωση των λαθών του γίνεται με την βοήθεια του συντάκτη.

 36. Τα λογικά λάθη μπορούν να εντοπιστούν από το διερμηνευτή αλλά δεν μπορούν στον μεταγλωττιστή.

 37. Οι γλώσσες μηχανής είναι στενά συνδεδεμένες με την αρχιτεκτονική του υπολογιστή.

 38. Σε μια συνάρτηση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή ΓΡΑΨΕ, ενώ σε μια διαδικασία όχι.

 39. Ο αριθμός των τυπικών παραμέτρων κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος πρέπει να είναι ίδιος με τον αριθμό των πραγματικών παραμέτρων στην δήλωση ενός προγράμματος.

 40. Κάθε υποπρόγραμμα θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από άλλα υποπρογράμματα.

 41. Μία συνάρτηση μπορεί να δεχτεί μία μόνο παράμετρο.

 42. Μία συνάρτηση μπορεί να εμφανίσει στην οθόνη την τιμή που υπολόγισε.

 43. Μία διαδικασία επιστρέφει στο πρόγραμμα που την έχει καλέσει τις τιμές όλων των παραμέτρων της.