Εύρεση όλων των τετραγώνων

Σε ένα πλέγμα 2×2 τα πιθανά τετράγωνα που μπορούν να εμφανιστούν είναι πέντε. Αυτά φαίνονται στην παρακάτω εικόνα:

Πιθανοί σχηματισμοί τετραγώνων σε πλέγμα 2x2

Ομοίως για ένα πλέγμα 3×3 το πλήθος των δυνατών τετραγώνων είναι 14:

Πιθανοί σχηματισμοί τετραγώνων σε πλέγμα 3x3

Να γίνει αλγόριθμος, που θα διαβάζει το μέγεθος ενός πλέγματος NxN και θα υπολογίζει το πλήθος των δυνατών τετραγώνων που μπορούν να εμφανιστούν.

Ξεκινάμε με την εξής παραδοχή: Τα τετράγωνα που θα βρεθούν στο πλέγμα θα έχουν μέγεθος από 1 έως Ν. Έστω κ ή δεξιά πλευρά του τετραγώνου και λ η κάτω πλευρά αυτού. Αν μέγεθος_τ είναι το μέγεθος του εκάστοτε τετραγώνου, τότε οι πλευρές κ και λ θα ξεκινάνε από την μέγεθος_τ στήλη κσι γραμμή αντίστοιχα. Επίσης, καθώς μετακινούμε το τετράγωνο μέσα στο πλέγμα θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην ξεφύγει από την Ν γραμμή και στήλη.
Ας δούμε τον αλγόριθμο:

Αλγόριθμος Πλέγμα
  Διάβασε Ν
  μέγεθος_τ <- 1
  τετράγωνα <- 0
  Όσο μέγεθος_τ <= Ν επανάλαβε
   κ <- μέγεθος_τ
   Όσο κ <= Ν επανάλαβε
     λ <- μέγεθος_τ
     Όσο λ <= Ν επανάλαβε
      τετράγωνα ← τετράγωνα + 1
      λ <- λ + 1
     Τέλος_επανάληψης
     κ <- κ + 1
   Τέλος_επανάληψης
   μέγεθος_τ <- μέγεθος_τ + 1
  Τέλος_επανάληψης
  Εμφάνισε "Πλήθος τετραγώνων: ", τετράγωνα
Τέλος Πλέγμα