Πίνακες Τιμών

Άσκηση 1
Να σχεδιάσετε τον πίνακα τιμών και τις τιμές που θα εμφανιστούν στην οθόνη μετά την εκτέλεση του παρακάτω αλγορίθμου:

Αλγόριθμος ΠίνακαςΤιμών1
x <- 10
y <- 95
Όσο x < 19 επανάλαβε
 x <- x + 2
 y <- y - x + 1
 Εμφάνισε x + y
Τέλος_επανάληψης
Τέλος ΠίνακαςΤιμών1
  x y έξοδος
αρχικοποίηση 10 95  
1η επανάληψη 12 84 96
2η επανάληψη 14 71 85
3η επανάληψη 16 56 72
4η επανάληψη 18 39 57
5η επανάληψη 20 20 40

Άσκηση 2
Να σχεδιάσετε τον πίνακα τιμών και τις τιμές που θα εμφανιστούν στην οθόνη μετά την εκτέλεση του παρακάτω αλγορίθμου:

Αλγόριθμος ΠίνακαςΤιμών2
x <- 13
y <- 21
Όσο x < 27 επανάλαβε
 y <- y + 2*x - 24
 z <- y div x
 Αν z mod 2 = 0 τότε
  x <- x + 2
 αλλιώς
  y <- y + 3
 Τέλος_αν
 Εμφάνισε x, y
 x <- x + 3
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε x, y
Τέλος ΠίνακαςΤιμών2
  x y z έξοδος
αρχικοποίηση 13 21    
1η επανάληψη   23    
      1  
ψευδής αν   26    
        13 26
  16      
2η επανάληψη   34    
      2  
αληθής αν 18      
        18 34
  21      
3η επανάληψη   52    
      2  
αληθής αν 23      
        23 52
  26      
4η επανάληψη   80    
      3  
ψευδής αν   83    
        26 83
  29      
        29 83

Άσκηση 3
Να σχεδιάσετε τον πίνακα τιμών και τις τιμές που θα εμφανιστούν στην οθόνη μετά την εκτέλεση του παρακάτω αλγορίθμου:

Αλγόριθμος ΠίνακαςΤιμών3
x <- 2
Για k από 1 μέχρι 9 με_βήμα 3
 x <- x + k
 z <- 7
 Όσο z < x επανάλαβε
  z <- z + 2
  Εμφάνισε z
 Τέλος_επανάληψης
 Εμφάνισε x
Τέλος_επανάληψης
Τέλος ΠίνακαςΤιμών3
  x k z έξοδος
αρχικοποίηση 2      
1η επανάληψη (Για)   1    
  3      
      7  
Όσο z < x (Ψευδής)        
        3
2η επανάληψη (Για)   4    
  7      
      7  
Όσο z < x (Ψευδής)        
        7
3η επανάληψη (Για)   7    
  14      
      7  
Όσο z < x (Αληθής)        
      9  
        9
Όσο z < x (Αληθής)        
      11  
        11
Όσο z < x (Αληθής)        
      13  
        13
Όσο z < x (Αληθής)        
      15  
        15
Όσο z < x (Ψευδής)        
        14
    10