Διαγράμματα Ροής

Άσκηση 1
Να μετατραπεί ο ακόλουθος αλγόριθμος σε ισοδύναμο διάγραμμα ροής

Αλγόριθμος ΆσκσησηΔΡ1
 Διάβασε x
 Αν x <= 0 τότε
   Διάβασε y
   Αν y - x < 20 τότε
    y <- y + 10
    x <- x + 2
   Τέλος_αν
   Εμφάνισε y
 Αλλιώς
   x < x - 5
 Τέλος_αν
 Εμφάνισε x
Τέλος ΆσκσησηΔΡ1

Λύση
Το «δύσκολο» κομμάτι της άσκησης είναι η εμφωλευμένη εντολή Αν. Ουσιαστικά δημιουργείται ένας ακόμη ρόμβος μέσα στον ήδη υπάρχοντα.

Διάγραμμα Ροής, άσκηση 1

Άσκηση 2
Να μετατραπεί ο ακόλουθος αλγόριθμος σε ισοδύναμο διάγραμμα ροής

Αλγόριθμος ΆσκσησηΔΡ2
 Διάβασε x
 Αν x < 50 τότε
   x <- x - x * 10/100
 Αλλιώς_αν x < 150 τότε
   x <- x - x * 20/100
 Αλλιώς_αν x < 250 τότε
   x <- x - x * 30/100
 Αλλιώς
   x <- x - x * 40/100
 Τέλος_αν
 Εμφάνισε x
Τέλος ΆσκσησηΔΡ2

Λύση
Διάγραμμα Ροής, άσκηση 2

Άσκηση 3
Να μετατραπεί ο ακόλουθος αλγόριθμος σε ισοδύναμο διάγραμμα ροής

Αλγόριθμος ΆσκσησηΔΡ3
 Διάβασε x
 y <- 0
 Για i από 1 μέχρι 8 με_βήμα 2
   Εμφάνισε x
   x <- x + 1
   y <- y + x
 Τέλος_επανάληψης
 Εμφάνισε y
Τέλος ΆσκσησηΔΡ3

Λύση
Η εντολή Γιά κάνει αυτοματοποιημένα 2 πράξεις: Αρχικοποιεί την μεταβλητή που ελέγχει στην αρχή, και πριν το Τέλος_επανάληψης αυξάνει την μεταβλητή που ελέγχει κάτα την τιμή που ορίζει το βήμα της επανάληψης. Οι 2 αυτές πράξεις εννοούνται σε μια εντολή Για αλλά όχι και στο διάγραμμα ροής όπου θα πρέπει να φαίνονται.

Διάγραμμα Ροής, άσκηση 3