Προβλήματα στη Δομή Επιλογής

Άσκηση 1
Να επιλύσετε την παρακάτω λογική συνθήκη αν οι μεταβλητές x, y και z έχους τις τιμές 3, 9 και -4 αντίστοιχα:

((x > y) ΚΑΙ (x + 4 < y - 6)) Η (ΟΧΙ(z - x > y^2) ΚΑΙ (z^2 < (x+y)^2))
((x > y) ΚΑΙ (x + 4 < y - 6)) Η (ΟΧΙ(z - x > y^2) ΚΑΙ (z^2 < (x+y)^2))
((3 > 9) ΚΑΙ (3 + 4 < 9 - 6)) Η (ΟΧΙ(-4 - 3 > 9^2) ΚΑΙ (-4^2 < (3+9)^2))
((3 > 9) ΚΑΙ (7 < 3)) Η (ΟΧΙ(-7 > 81) ΚΑΙ (16 < 144))
(ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗΣ) Η (ΟΧΙ(ΨΕΥΔΗΣ) ΚΑΙ ΑΛΗΘΗΣ)
(ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗΣ) Η (ΑΛΗΘΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΗΣ)
ΨΕΥΔΗΣ Η ΑΛΗΘΗΣ
ΑΛΗΘΗΣ

Άσκηση 2
Μία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας παρέχει υπηρεσίες παροχής internet στους συνδρομητές της. Σύμφωνα με τα οικονομικά προγράμματα που έχει ανακοινώσει, προσφέρει 120MB δωρεάν με πάγιο 12€ και στην συνέχεια 0,65€ για κάθε επιπλέον MB που κατεβάζουν στο κινητό τους από το internet. Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει τον αριθμό των MB που κάποιος συνδρομητής κατέβασε στο κινητό του και να υπολογίζει και εκτυπώνει το ποσό που πρέπει να καταβάλει στην εταιρεία.

Αλγόριθμος Mobile_Internet
  ! Διάβασε τον αριθμό των MB που κάποιος χρήστης κατέβασε
  Διάβασε MB
  χρέωση <- 12

  ! Αν κατέβασες παραπάνω από 120MB πρέπει να χρεωθείς για την επιπλέον ποσότητα
  Αν MB > 120 τότε
   χρέωση <- χρέωση + (MB - 120) * 0,65
  Τέλος_αν

  Εκτύπωσε χρέωση
Τέλος Mobile_Internet

Άσκηση 3
Σε μία χώρα της Ε.Ε. οι κρατήσεις των ιδιωτικών υπαλλήλων υπολογίζονται βάσει της ηλικίας τους. Έτσι για τους 30 και άνω ετών η φορολόγηση είναι 22% του μισθού τους, ενώ για τους υπόλοιπους είναι 19%. Να γίνει πρόγραμμα που θα διαβάζει την ηλικία και τον μισθό ενός υπαλλήλου και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει πόσες είναι οι κρατήσεις του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ κρατήσεις_εργαζόμενου
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ηλικία2
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: μισθός, κρατήσεις
ΑΡΧΗ
 ΔΙΑΒΑΣΕ ηλικία, μισθός
 ΑΝ ηλικία >= 30 ΤΟΤΕ
  κρατήσεις <- μισθός * 22/ 100
 ΑΛΛΙΩΣ
  κρατήσεις <- μισθός * 19/ 100
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ κρατήσεις_εργαζόμενου