Προβλήματα στους Πίνακες

Άσκηση 7
Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο θα δέχεται ως παραμέτρους έναν πίνακα ακεραίων 10 θέσεων κι έναν θετικό ακέραιο αριθμό x. Το πρόγραμμα θα υπολογίζει και εμφανίζει έναν νέο πίνακα με τα στοιχεία του αρχικού μετατοπισμένα προς τα δεξιά κατά x θέσεις.
Τα στοιχεία που μετακινούνται εκτός των ορίων του πίνακα, θα πρέπει να επανεισάγονται στις άδειες αριστερές θέσεις.
Για παράδειγμα, για τον επόμενο πίνακα

5 7 2 6 1 9 8 6 1 2

η μετατόπιση προς τα δεξιά κατά 3 θέσεις θα μετατρέψει τον πίνακα ως εξής

6 1 2 5 7 2 6 1 9 8
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ μετατόπιση
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[10], Β[10], i, θέσεις, νέα_θέση
ΑΡΧΗ
 ΔΙΑΒΑΣΕ θέσεις
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
  ΔΙΑΒΑΣΕ Α[i] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
  νέα_θέση <- i + θέσεις
  ΑΝ νέα_θέση > 10 ΤΟΤΕ
   νέα_θέση <- νέα_θέση mod 10
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  Β[νέα_θέση] <- Α[i] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
  ΓΡΑΨΕ "B[", i, "]=", Β[i] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ