Διαγράμματα Ροής

Άσκηση 4
Να μετατραπεί ο ακόλουθος αλγόριθμος σε ισοδύναμο διάγραμμα ροής

Αλγόριθμος ΆσκσησηΔΡ4
  x <- 6
  y <- 0
  Αρχή_επανάληψης
   x <- x + 1
   y <- y + x
  Μέχρις_ότου y > 15
  Εμφάνισε y
Τέλος ΆσκσησηΔΡ4

Λύση
Διάγραμμα Ροής, άσκηση 4

Άσκηση 5
Να μετατραπεί ο ακόλουθος αλγόριθμος σε ισοδύναμο διάγραμμα ροής

Αλγόριθμος ΆσκσησηΔΡ5
 y <- 8
 S <- 0
 Όσο y < 12 επανάλαβε
   Διάβασε x
   S <- S + x + y
   y <- y + 1
 Τέλος_επανάληψης
 Εμφάνισε S
Τέλος ΆσκσησηΔΡ5

Λύση
Διάγραμμα Ροής, άσκηση 5

Άσκηση 6
Να μετατραπεί ο ακόλουθος αλγόριθμος σε ισοδύναμο διάγραμμα ροής

Αλγόριθμος ΆσκσησηΔΡ6
 π <- 0
 Για i από 1 μέχρι 14 με_βήμα 3
   y <- 0
   Όσο y < 8 επανάλαβε
    Διάβασε x
    Αν x < 0 τότε
      π <- π + 1
      y <- y + 1
    Τέλος_αν
    y <- y + 1
   Τέλος_επανάληψης
 Τέλος_επανάληψης
 Εμφάνισε π, y
Τέλος ΆσκησηΔΡ6

Λύση
Διάγραμμα Ροής, άσκηση 6