Διαγράμματα Ροής

Άσκηση 10
Να μετατραπεί το επόμενο διάγραμμα ροής σε αλγόριθμο

Διάγραμμα Ροής, άσκηση 10

Λύση

Αλγόριθμος ΆσκησηΔΡ10
  x <- 1
  A <- 0
  Όσο Α < 100 επανάλαβε
   Β <- 0
   Αρχή_επανάληψης
     Β <- Β + x
     x <- x + 2
   Μέχρις_ότου x > 10
   A <- A + x
   Διάβασε x
  Τέλος_επανάληψης
  Εμφάνισε Α
Τέλος ΆσκησηΔΡ10

Άσκηση 11
Να μετατραπεί το επόμενο διάγραμμα ροής σε αλγόριθμο Διάγραμμα Ροής, άσκηση 11

Λύση

Αλγόριθμος ΆσκησηΔΡ11
  x <- 1
  S <- 0
  Όσο x < 100 επανάλαβε
   S <- S + x
   Εμφάνισε S
   x <- x + 2
   y <- 10
   Όσο y > 0 επανάλαβε
     S <- S + y
     y <- y - 2 
   Τέλος_επανάληψης
  Τέλος_επανάληψης
  Εμφάνισε S
Τέλος ΆσκησηΔΡ11